Hovås Mätkonsult AB

Vi är ett kart- och mätningstekniskt konsultföretag som erbjuder kart-, mät- och GIS tjänster. Våra uppdragsgivare är kommuner, statliga myndigheter, bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar samt andra företag och privatpersoner.

 

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och används för att skalenligt rita in byggnadens/anläggningens mått, höjd på färdigt golv och avstånd till fastighetsgränser. Läs mer>>

Grundkarta

Grundkartor för upprättande av detaljplan. Oftast kommunens primärkarta ihop med information från lantmäteriet som fastighetsgränser, samfälligheter, servitut, ledningsrätter m m. Läs mer>>

Gränsutvisning/utredning

Är du osäker på var dina fastighetsgränser går? Vi hjälper dig som privatperson att med det som står i lantmäteriförrättningar för din fastighet och i fält på din tomt hitta gränsmarkeringarna. Läs mer>>

Skötselkarta

Dokumentation av utemiljöer med information för bästa förvaltning. I konceptet, Geografisk FörvaltningsInformation, erbjuder vi kartor på papper för den yttre skötseln av utemiljön till olika anläggningar. Läs mer>>

Digitalisering detaljplaner

I utvecklingen av e-tjänster inom samhällsbyggnad och karttjänster utgör en del digitalisering av planbestämmelser. Det är ett resurskrävande arbete och många väljer att ta in extern hjälp. Läs mer>>

Utstakning

Uppgifter om en byggnads/anläggnings mått, höjd på färdigt golv och avstånd till gränser ligger till grund för utstakning. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Läs mer>>

Kyrkogårdskarta

Digitala kyrkogårdskartor för koppling till gravregister där kartan anpassas till det system som används för gravadministration. Olika mätmetoder utifrån de förhållanden som finns på kyrkogården. Läs mer>>

Projekteringsmätning

Vid projektering för t e x nya vägar, ledningsdragningar och exploateringsområden  så krävs i många fall en detaljerad och noggrann inmätning både i plan och höjd. Läs mer>>

Ledningsdokumentation

God erfarenhet av inmätning och dokumentation för olika slags ledningsdragning som t e x vatten och avlopp, elledningar, fjärrvärme och fiber-/optokabel. Läs mer>>