Utstakning/lägeskontroll

I bygglovsbeslutets situationsplan, där upprättad nybyggnadskarta är underlag, ska byggnadens/anläggningens mått, höjd på färdigt golv och avstånd till gränser framgå. Dessa uppgifter ligger till grund för utstakning. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning.

Grovutstakning – här markeras byggnadens läge grovt på fastigheten innan markarbeten påbörjas, så som schaktning, sprängning eller fyllning.

Finutstakning – är markering inför formsättning av grunden. När markarbetet är gjort på fastigheten markeras höjd och byggnadens hörn, sker oftast på uppsatta profiler.

Lägeskontroll – För att kontrollera att byggnad/anläggning byggs enligt beviljat bygglov görs en inmätning i plan och höjd av byggnaden/anläggningen helst i ett tidigt skede när formen för grunden är klar eller hela grunden är klar, då ger det möjlighet att rätta till eventuellt fel.

Det är byggnadsnämnden i varje kommun som bestämmer vad som krävs för varje enskilt bygglov.

b

Bild på finutsättning.