Gränsutvisning/utredning

Bild på en gråsten som används som gränsmarkering.

En råsten utgör ofta en äldre form av gränsmarkering.

Gränsutvisning

Är du osäker på var dina fastighetsgränser går? Vi hjälper dig som privatperson att med det som står i lantmäteriförrättningar för din fastighet och i fält på din tomt hitta gränsmarkeringarna.

Fastighetsutredning

Vid upprättande av grundkarta med tillhörande fastighetsförteckning är det nödvändigt att fastighetsgränser, samfälligheter m m i berört område stämmer på grundkartan med verkligheten. Se även under grundkarta.

Var går gränsen?

På vems mark är det gång- och cykelvägen anläggs och ledningsdragningen förläggs? Vid större projekteringsinmätningar, lednings- och fiberdragning är det av stor vikt att få vetskap om var går gränsen för att veta vems mark som tas i anspråk.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med en fastighetsutredning.